Solicitude de espazo

Os campos marcados con * son obrigatorios

DATOS DA PERSOA OU ENTIDADE SOLICITANTE
DATOS DA ACTIVIDADE

A sinatura desta solicitude supón a aceptación por parte da persoa ou entidade solicitante das normas de utilización dos espazos segundo ordenanza (BOPPO núm. 218, de 13 de novembro de 2018). A autorización considérase efectiva só cando, unha vez asinada a aceptación das condicións de uso, a persoa ou entidade solicitante aboe a taxa para a utilización do espazo ou espazos solicitados.

Lin e acepto a información básica sobre protección de datos persoais